Zaštita osobnih podataka

INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Udruga Mediteranski kiparski simpozij, Ulica Giuseppina Martinuzzi 2, 52220 Labin, OIB 20058176398, neproftina je organizacija u kulturi koja obavlja djelatnosti u kulturi definirane Statutom. U obavljanju svoje djelatnosti te u sklopu izvršenja pojedinih projekata i programa, Udruga  prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući važeće zakone i propise.

1. Voditelj obrade osobnih podataka

Mediteranski kiparski simpozij voditelj je obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Mediteranski kiparski simpozij kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku.

2. Službenik za zaštitu osobnih podataka

Mediteranski kiparski simpozij, sukladno važećim propisima imenovao je Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: mediteranskikiparskisimpozij@gmail.com, Renata Kiršić, predsjednica.

3. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti projekta/programa/i dr. kojem je Mediteranski kiparski simpozij nositelj ili sudjeluje kao jedan od sudionika projekta/programa/i dr.

Prvenstveno se to odnosi na podatke bez kojih nije moguće sklopiti odgovarajući ugovor sa sudionikom projekta/programa odnosno izdati potvrdu kojom dokazujemo Vaše sudjelovanje u projektu/programu, provesti kvalifikacijski natječaj za zasnivanje radnog odnosa ili stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, pristupanje Udruzi itd. Vaši osnovni osobni podaci koji prikupljamo su:ime, prezime, adresa (prebivalište i boravište) kontakt podaci, OIB. Za realizaciju pojedine svrhe Mediteranski kiparski simpozij traži, zbog ispunjenja naših obveza preuzetih ugovorom, projektom, programom te zbog zakonskih obveza ili legitimnih interesa i Vaše podatke o: datumu rođenja, spolu, broju identifikacijske isprave (radi utvrđenja identiteta kandidata za polaznike određenih projekata / programa ili pri testiranju za zasnivanje radnog odnosa li za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, dokaz o državljanstvu, prebivalištu odnosno boravištu, broju računa otvorenog u banci, nazivu banke kod koje je otvoren Vaš račun, JMBG-u, dokaze o obrazovanju i stečenoj stručnoj spremi, usavršavanju, podatke o zaposlenju, radnom stažu i radnom iskustvu, dokaze o poznavanju stranih jezika, pripadnost mirovinskom stupu, dokaze o osobnim stanjima građanina, socijalnom statusu, članstvu u strukovnim udrugama i sl.)

Mediteranski kiparski simpozij obradu osobnih podataka provodi po načelu privole, zakonitosti, poštenja, transparentnosti, ograničenja svrhe, smanjenja količine podataka, točnosti, ograničenja vremena pohrane, cjelovitosti, povjerljivosti i pouzdanosti.

Popis osobnih podataka koje prikupljamo u svrhu:

UGOVORI:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa (prebivalište i/ili boravište)
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB
 5. Broj otvorenog računa u banci (IBAN) i naziv banke u kojoj je račun otvoren
 6. Pripadnost mirovinskom stupu
 7. Pripadnost strukovnoj udruzi
 8. Potvrda o osiguranju (za strane državljane)

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ILI STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 1. Ime i prezime
 2. Prethodno prezime (ako postoji) i dokaz o promjeni prezimena
 3. Datum rođenja
 4. Adresa (prebivalište i/ili boravište)
 5. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 6. OIB
 7. Dokaz o državljanstvu
 8. Podaci o stručnom radu i usavršavanju
 9. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 10. Dokaz o stečenom obrazovanju
 11. Dokaz o položenom stručnom ispitu
 12. Dokaz o poznavanju stranih jezika
 13. Eventualni drugi potrebni dokazi koji se traže prema uvjetima natječaja

RAČUNI:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB

SUDJELOVANJE NA RADIONICAMA, PROJEKTIMA, PROGRAMIMA SL. U ORGANIZACIJI ILI SUORGANIZACIJI MEDITERANSKOG KIPARSKOG SIMPOZIJA

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB
 5. Stručno zvanje
 6. Poslodavac i radno mjesto

ZA POSTUPANJE VEZANO TEMELJEM UPITA / ZAHTJEVA / i dr.:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. Status – zaposlenje (poslodavac i radno mjesto), učenik, student
 5. OIB

Obvezno:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB

Dodatno: ovisno o specifičnosti i svrsi postavljenog upita / zahtjeva / i dr. (vidi nabrojane kategorije u toč. 3.).

4. Kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke?

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo radi sklapanja i izvršenja Vašeg ugovora s Udrugom MKS i odnosno prijave i/ili izdavanja potvrde o sudjelovanju u projektu/programu tj. radi omogućavanja izvršenja projekta ili izvršenja programa vezanog uz kulturnu djelatnost i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti, kako bismo ispunili naše zakonske obveze i/ili na temelju našeg legitimnog interesa. Vaše osobne podatke prikupljamo putem prijave na natječaje (radni odnosi, stručno osposobljavanje) kao dio natječajne dokumentacije, putem prijava za programe/ projekte, upitom, najčešće putem e-maila, za potrebe realizacije prava i obveza iz ugovora, putem obrazaca koji su objavljeni za pojedine programe i/ili projekte ili za ostvarivanje prava članstva, sudjelovanje na radionicama i sl.).

Ako to od nas traže zakonski propisi, za određene razloge dodatno ćemo tražiti Vašu izričitu privolu.

Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke:

 • radi Vašeg sudjelovanja u projektu ili u programu kojem je MKS nositelj ili sudionik tj. Radi sklapanja i ispunjenja ugovora kojim preuzimate određene obveze kao sudionik odnosno polaznik projekta ili programa koji se izvršava u sklopu obavljanja  djelatnosti.
 • radi ispunjenja naših zakonskih obveza

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših legitimnih interesa su:

 • reguliranje Vašeg statusa kao zaposlenika ili polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa
 • reguliranje Vašeg statusa kao polaznika projekta i/ili programa u kojem sudjelujete
 • reguliranje statusa članstva u udruzi

Razlozi zbog kojih ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu su:

 • potrebe marketinga u smislu obavještavanja o projektima, programima, ponudama, proizvodima i uslugama koje želite i za koje ste zainteresirani. Privolu koju nam date za ovu svrhu možete u svakom trenutku povući u kojem slučaju ćemo prestati s ovom obradom.

5. Tko će imati pristup Vašim osobnim podacima?

Mediteranski kiparski simpozij jamči da se će se Vaši podaci obrađivati samo na način koji je u skladu s gore navedenim legitimnim interesima i svrhama, a temeljem obrazaca za određenu svrhu koji su objavljeni na web stranici www.parkdubrova.eu : – natječaji za zasnivanje radnog odnosa ili stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ugovori, sudjelovanje na radionicama, programima, projektima. Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, Mediteranski kiparski simpozij isključivo temeljem zakonskih i podzakonskih propisa, Vaše osobne podatke prosljeđuje trećim osobama i to samo ako su takvi podaci neophodni za potpuno provođenje upravno-pravnih i/ili financijskih radnji (npr. tijelima državne i lokalne uprave i samouprave – Porezna uprava, nadležna Ministarstva, sudovi i sl.) za realizaciju pravnog posla i/ili projekta i/ili natječaja i/ili prijave na programe, ali uvijek u svrhu za koju ste ustupili svoju privolu za korištenje osobnih podataka. Vaše osobne podatke Mediteranski kiparski simpozij prosljeđuje, osim gore navedenih, ukoliko je to neophodno, poslovnim partnerima koji sudjeluju u realizaciji određenog zajedničkog projekta. Poslovni partneri obrađuju ustupljene podatke isključivo prema uputama Mediteranskog kiparskog simpozija. Obveza Mediteranskog kiparskog simpozija je obavijestiti Vas da će Vaši podaci biti proslijeđeni poslovnim partnerima/sudionicima na projektu.

6. Gdje će se moji podaci obrađivati?

Vaši osobni podaci bit će obrađivani ovisno o projektu odnosno programu unutar Europske unije od strane izvršitelja obrade koji su navedeni pod 5., a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje Mediteranskog kiparskog simpozija.

7. Koja prava imam u odnosu na moje osobne podatke?

Kada je to zakonski predviđeno, imate pravo:

 • na informacije o postupku obrade Vaših osobnih podataka;
 • povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz Vašu privolu (putem obrasca Povlačenje privole za obradu i korištenje osobnih podataka); 
 • ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni (putem obrasca Dopuna i/ili promjena osobnih podataka);
 • brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe;
 • podnošenje prigovora Mediteranskom kiparskom simpoziju ili nadležnom državnom tijelu

8. Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr

9. Koliko dugo čuvamo osobne podatke?

Vaše podatke čuvat ćemo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka upravo je svrha prikupljanja, trajanje projekta/ programa ili točno određena odredba drugog zakona koja nas obvezuje da određene podatke čuvamo točno određeno vrijeme.

10. Informacije i podnošenje pritužbe u vezi korištenja Vaših osobnih podataka
Ako imate bilo kakva pitanja ili pritužbu o korištenju Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi:

11. Koliko često ažuriramo ove Informacije o korištenju osobnih podataka?

Informacije o korištenju osobnih podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.parkdubrova.eu 

Ukoliko dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.

12. Povlačenje privole

U svakom trenutku imate pravo povući privolu danu Mediteranskom kiparskom simpoziju za korištenje osobnih podataka, ukoliko je svrha prikupljanja ostvarena ili nije ostvarena, putem obrasca Povlačenje privole.

Napominjemo da povlačenje privole za korištenje osobnih podataka prije ostvarene svrhe za koju je privola ustupljena (npr. prije realizacije ugovornih prava i obveza proizašlih iz potpisivanja ugovora između Mediteranskog kiparskog simpozija i stranke, prije završetka ugovorenog projekta, prije završenog kvalifikacijskog postupka za zasnivanje radnog odnosa ili stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, i sl.) ima za posljedicu nemogućnost od strane Mediteranskog kiparskog simpozija provedbe preuzetih prava, obveza i radnji za gore navedene svrhe.